Vedtægter for foreningen Tal-sammen.dk

§ 1 NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er Tal-sammen.dk
Foreningen har hjemsted i Aalborg Kommune.

§ 2 FORMÅL
Foreningen har som formål at give praktiske redskaber og færdigheder til at arbejde med og udvikle den
gode og trygge kommunikation og konfliktløsning i parforholdet og derved medvirke til at forebygge
skilsmisse og samlivsbrud til gavn for børn og voksne.
Dette sker via afholdelse af PREP kommunikationskurser for par, foredragsvirksomhed med mere.
Derudover tilsigtes det, at foreningens arbejde efterfølgende faciliteter netværk, hvor det er muligt.
Foreningens arbejde er af ikke-kommerciel og almennyttig karakter.

§ 3 MEDLEMMER
Den frivillige forening består af en kreds af personer, der ønsker at yde en frivillig indsats til fordel for den
angivne målgruppe. Medlemmer kan være passive eller aktive. Passive medlemmer defineres som
personer, der udelukkende støtter foreningen økonomisk ved at betale kontingent. Aktive medlemmer
defineres som personer, der ud over at betale kontingent, deltager i udførelsen af foreningens formål.
Bestyrelsen skal godkende aktive medlemmer og kun disse har stemmeret på generalforsamlingen.

§ 4 GENERALFORSAMLINGEN
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og består af foreningens aktive medlemmer.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned og indkaldes skriftligt af
bestyrelsen med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.
Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
a. Valg af dirigent
b. Formandens årsberetning.
c. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse.
d. Valg af revisor
e. Eventuelt.
Indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling kan foranlediges af bestyrelsen eller et flertal af
foreningens aktive medlemmer, hvis disse skriftligt forlanger det.
Bestyrelsens godkendte beretning og regnskab skal, hvis der det pågældende regnskabsår er modtaget
støtte fra Aalborg Kommune, sendes til kommunen til orientering.

§ 5 BESTYRELSE OG TEGNINGSFORHOLD
Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af min. 4 medlemmer, som vælges blandt de af bestyrelsen
opstillede kandidater. 2 pladser i bestyrelsen er forbeholdt de 2 udpegede daglige ledere, som indtræder i
bestyrelsen på lige fod med de valgte bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode, således at halvdelen af bestyrelsens medlemmer er
på valg det ene år og den anden halvdel er på valg det følgende år.
Ved øvrige tillidsposter gælder valg for 1 år. Når bestyrelsen er valgt, konstituerer den efterfølgende sig selv
ved først kommende bestyrelsesmøde. I valgperioden, kan en tillidspost alene fratages et medlem, såfremt
dette besluttes ved en generalforsamling, ordinær eller ekstraordinær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og tilrettelægger den indbyrdes opgavefordeling.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når tre medlemmer er til stede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt i
bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt flertal, dog således at formandens stemme er udslagsgivende
i tilfælde af stemmelighed. Bestyrelsen fører en beslutningsprotokol over møderne.
Den frivillige forening tegnes af formanden i samarbejde med én af de daglige ledere eller, i formandens
fravær, næstformanden i forening med én af de daglige ledere.

§ 6 ØKONOMI
Foreningen kan have indtægter fra eksempelvis
• medlemskontingenter
• overskud ved aktiviteter
• offentlige eller private tilskud eller gaver
Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med de
retningslinjer, der udstikkes fra Aalborg Kommune. For bestyrelsen gælder dansk rets almindelige
erstatningsregler. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtigelser.

§ 7 REGNSKAB OG REVISION
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
På generalforsamlingen vælges en revisor, som gennemgår regnskabet i samarbejde med bestyrelsen forud
for næste generalforsamling.

§ 8 VEDTÆGTER OG FORENINGENS OPLØSNING
Vedtægterne kan kun ændres på to på hinanden følgende generalforsamlinger og kun hvis 2/3 af de på
generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer herfor. Foreningens opløsning kræver ligeledes 2/3
flertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer, på to på hinanden følgende
generalforsamlinger.
Hvis foreningen opløses skal eventuelle uforbrugte midler fra Aalborg Kommune returneres. Øvrige aktiver
overføres til en forening med lignende formål.